Gedragscode vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet altijd eenduidig.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen in alle situaties gelden.

Maar er is wel een heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele toespelingen, seksuele handelingen, beeldopnames, die geen betrekking hebben op voetbalinhoudelijke zaken en persoonlijke contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode voor vrijwilligers opgesteld.

De gedragscode voor vrijwilligers bestaat uit drie delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers, de omschrijving van seksueel overschrijdend gedrag, die het

uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon voor GESTA.

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiar(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je, dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt de minderjarige niet bij hem thuis.

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige.

5. Alle seksuele toespelingen, handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en minderjarige onder 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

6. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal of kan worden.

7. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen in de ruimte waar zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien, dat de gedragscode door iedereen binnen de vereniging, die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon.

10. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door aangestelde vertrouwenspersoon.

11. De begeleider beperkt zich in het gebruik van sociale media tot zijn rol als medewerker van de vereniging en gaat geen persoonlijke relaties aan binnen de sociale media.

12. Deelname in een groepsapp van een team is toegestaan,maar absoluut geen een-op-een contact via Facebook of andersoortige sociale media.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.) en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtsprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Vertrouwenscontactpersoon

RKVV GESTA heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen binnen de organisatie: sporters, trainers, ouders, bestuurders, etc.

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen, die je niet makkelijk stelt aan je teamleider of een ander. Het kan ook zijn, dat er onvoldoende op je vraag of klacht gereageerd wordt. Het advies is dan ook; snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie zodat dat deze niet verergert en ook herhaling kan worden voorkomen.

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen GESTA-leden of vrijwilligers plaatsvinden of hebben plaatsgevonden binnen de club-activiteiten.

Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of jouw team, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om een officiële instantie in te schakelen. Indien nodig kan het het bestuur hierover worden geïnformeerd.

Dit zal echter nooit zonder overleg en medeweten van jou gebeuren.

De vertrouwenscontactpersoon bij RKVV GESTA is Marie-Louise van Aert.

Haar telefoonnummer is 06-55862466