Privacyverklaring

Privacyverklaring voetbalvereniging RKVV GESTA

Vanaf 25 mei 2018 is de vernieuwde privacywetgeving van de Europese Unie, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
De AVG bevat regels voor de verwerking van persoonsgegevens. 
 
Voetbalvereniging RKVV GESTA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan derhalve zorgvuldig om met uw 
persoonsgegevens. 
Voetbalvereniging RKVV GESTA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Geen persoonsgegevens zullen doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als voetbalvereniging RKVV GESTA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, hierover vragen heeft of contact met ons wil opnemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 
RKVV GESTA 
t.a.v. Ron Eelman 
Sint Jacobsstraat 1b 
4855 AK Galder 
 
 
 
Verwerken van persoonsgegevens van leden en donateurs 
 
Persoonsgegevens van leden, sponsors en donateurs (vrienden van GESTA) worden door voetbalvereniging RKVV GESTA verwerkt voor de volgende doeleinden:
 
 • Administratieve doeleinden;
 • Informeren van leden, sponsors en donateurs dmv nieuwsuitingen;
 • Communicatie over evenementen.
 
Voor bovenstaande doelstellingen kan voetbalvereniging RKVV GESTA de volgende persoonsgegevens 
van u vragen: 
 
 • Volledige naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsels en achternaam); 
 • Volledig adres (straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode, woonplaats, land); 
 • Telefoonnummer (vast en mobiel); 
 • E-mailadres; 
 • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit. 
 
  
 
Verstrekking aan derden 
 
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
 
 • Het verzorgen van de ledenadministratie (voetbalbond KNVB en SportLink als aanbieder); 
 
Bovengenoemde partijen gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en hanteren ook een Privacy Policy. Het beleid van de KNVB en SportLink kunt u terug vinden in onderstaande links: 
 
 • Privacy Policy KNVB 
 • Privacy Policy SportLink 
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierbij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is als de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. 
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
 
 
 
Minderjarigen 
 
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
 
 
Bewaartermijn 
 
Voetbalvereniging RKVV GESTA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 

 
Beveiliging 
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen: 
 
 • Alle personen die namens voetbalvereniging RKVV GESTA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze vrijwilligers zijn ge├»nformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 
  
 
Rechten omtrent uw gegevens 
 
Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u ingevolge de AVG een aantal rechten: 
 
 • Recht op informatie: u kunt vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt; 
 • Inzagerecht: u heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt; 
 • Correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u verzoeken om dit te corrigeren; 
 • Recht van verzet: u kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken; 
 • Recht om vergeten te worden: in gevallen waar u specifiek aan ons toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen; 
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Wij zullen hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking 
 
 Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 
Wij kunnen u vragen te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 

 
Klachten
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (APG), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 


Aanvulling op het privacybeleid 
 
RKVV  GESTA gaat er van uit dat u akkoord bent met het plaatsen van foto's waar u op voorkomt in haar communicatie-uitingen. Denk hierbij aan de website en de sociale media. 
Bent u het hiermee niet eens dan kunt u dit bij een van onze bestuursleden melden.