Lid worden van Gesta?

Algemene clubinfo

De voetbalvereniging RKVV GESTA, opgericht in augustus 1949, neemt al vele jaren in het West-Brabantse amateurvoetbal een bijzondere plaats in.

RKVV GESTA is ontstaan door een fusie van de verenigingen Vesdo en Diunt, het clubhuis was toen Cafe Christianen. In 1959 verhuisden we met Gesta naar cafe Oud Strijbeek en in 1962 naar de Strijbeekse familie Bax. Maar in 1963 werd eindelijk de eigen accommodatie in Galder betrokken.

We hebben vanaf die tijd verschillende clubhuizen gehad, Cafe van Opstal, Cafe Leijten, Cafe het Wapen van Nieuw Ginneken/ Knooppunt
In 1964 was het eerste jeugdelftal van Gesta een feit. Vanaf 1976 maakte het dameselftal haar intrede.

RKVV GESTA vervult een sociale functie in Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef. De huidige locatie aan de Sint Jacobsstraat ligt dan ook midden in het verzorgingsgebied. Deze verandering heeft grote gevolgen gehad op het aantal leden. Zo is de vereniging gegroeid naar een bloeiende club met een groot aantal jeugd, meisjes, dames , seniorenteams.

Ons zondag 1 elftal draait regelmatig mee in de top van de 4e klasse van de KNVB. Sinds enkele jaren beschikt onze vereniging eveneens over damesteams en over meisjesteams in verschillende leeftijdscategorieën.

Kortom een vereniging waar het doordeweeks en in het weekend bruist van de (voetbal)-activiteiten en waar we ons best voor doen om GESTA de club te laten zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Clubkleding

De clubkleding van Gesta is van het merk Masita. Ons tenue heeft altijd dezelfde kleuren, namelijk een rood shirt, witte broek en rode sokken. 

Fotobeleid

Gesta vindt het belangrijk om op de website en andere communicatiemiddelen, zoals promotiemateriaal leuke voetbalfoto’s te plaatsen.

Mochten leden of ouders hier bezwaren tegen hebben, dan kan dit kenbaar gemaakt worden bij een van de bestuursleden.

Gedrag en respect

Om op een prettige manier met elkaar te kunnen omgaan is het van belang dat er afspraken worden gemaakt waar we elkaar op mogen wijzen. Dit geeft duidelijkheid naar elkaar. Deze gedragscode bevat regels hoe we met elkaar en met de materialen van RKVV Gesta omgaan. Op deze manier kunnen we onze prachtige dorpsclub behouden en zorgen we dat we op een sportieve en respectvolle manier met elkaar omgaan. In het document hieronder vind je een overzicht van de gedragsregels voor spelers, begeleiders en ouders / verzorgers.

Privacy

Voor alle informatie in verband met de privacy van jou en de verwerking van jouw gegevens verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Gesta op onderstaande link.

Seksuele intimidatie

Voetbalvereniging RKVV Gesta neemt seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor begeleiders, leiders, trainers ,coaches en ouders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNVB onderschreven. Deze regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer / leider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van leiders / trainers en sporters in concrete situaties. Hieronder staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Ook wij als Voetbalvereniging RKVV Gesta onderschrijven deze regels. Waarin onderstaande regels leider / trainer wordt vermeld is ook van toepassing voor coaches, ouders en anderen die met minderjarigen werken.

 • De leider / trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De leider / trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De leider / trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de leider / trainer en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De leider / trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de
  sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De leider / trainer onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De leider / trainer zal tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De leider / trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de leider / trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De leider / trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de leider / trainer geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De leider / trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leider / trainer in de geest hiervan te handelen.

VOG voor vrijwilligers (bestuurder, begeleider, leider en coach)

Binnen onze vereniging voetbalvereniging RKVV GESTA is een veilige omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen, heel belangrijk.

Een voetbalvereniging moet een veilige omgeving zijn voor minderjarigen. Een van de middelen om een veilige sportomgeving te creeren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken. De KNVB en NOC*NSF stimuleren sportverenigingen om een VOG op te nemen in hun beleidsplan.

Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt en het is van groot belang dat wij beleid voeren om dit gedrag binnen onze club te voorkomen.

Derhalve heeft het bestuur van RKVV GESTA het besluit genomen om voor iedere vrijwilliger die hiervoor in aanmerking komt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

Dit doen we om een drietal redenen:

 • Preventieve werking om seksuele intimidatie te voorkomen
 • Zelfreinigende werking
 • Past binnen onze ambitie om ons te onderscheiden van andere verenigingen.


Wat is een VOG

Een verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, screent de personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiele verleden van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Tevens hebben we hiervoor een beleidsnota ‘Gedragscode vrijwilligers’ geschreven. Ook hebben we hierbij een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze nota kunt u vinden op de website van Gesta. Voor alle bestuursleden is inmiddels al een VOG aangevraagd.

Waarom een VOG?

Het aanvragen van een VOG is, naast het hebben van gedragsregels, een van de maatregelen waarmee RKVV GESTA een sociaal veilige omgeving voor haar leden kan blijven aanbieden. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen.

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers, coaches die indirect en direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Dit is echter (nog) geen verplichting, maar het bestuur van RKVV GESTA stelt het zeer op prijs als alle vrijwilligers hier aan mee doen.

Procedure

Een van de bestuursleden van Gesta zal u benaderen voor de aanvraag van een VOG. Voor de vrijwilligers die in Nederland wonen, zal Gesta de aanvraag doen bij Justis, een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Jusititie. Hierbij verzoeken u uw juiste naam met uw voorletters en uw emailadres aan ons door te geven. Vervolgens krijgt u van Justis bericht en kunt u deze aanvraag met uw persoonlijke DigiD afronden. Na beoordeling van de aanvraag en de goedkeuring door Justis ontvangt u de VOG per post. Het origineel van de VOG kunt u behouden. Graag verzoeken wij u om een kopie van deze aanvraag voor ons archief digitaal te versturen naar onze secretaris. (email: info@rkvvgesta.nl). Bovenstaande procedure is kostenloos.

Voor de vrijwilligers die in Belgie wonen kan worden volstaan met het persoonlijk afhalen van een verklaring bij de politiepost in Meer. Graag verzoeken wij u om een kopie van deze verklaring voor ons archief digitaal te versturen naar onze secretaris (email: info@rkvvgesta.nl). Bovenstaande procedure is kostenloos.